home > 000552001

INHOUD

van Deel XL.I.

Bladz.

Naamlijst van de leden der Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-

Indië op 1 Januari 1900 I—XIII

Jaarverslag over 1900 uitgebracht in de Vergadering van 24 Januari 1901 door den President der Vereeniging, Dr. J. P. Rloos XIV

Mededeelingen uit het Laboratorium voor Pathologische Anatomie en Bacteriologie te Weltevreden over het jaar 1900.

Over polyneuritis gallinarum door Dr. G. Grijns 1

Pseudo-Malleus of Goedaardige Huid-worm door J. K. F. de Does

en J. de Haan 1 li-

Een geval van primair earkoom van het jejunum door Dr. C. D.

Ouwehand 132

Bijdrage tot de kennis der trypanosomen-ziekten, in het bizonder die, welke op Java voorkomen, door J. K. F. de Does.

Eerste gedeelte 138

Acariden als endoparasieten door Dr. G. Grijns en J. de Haan . 176 Hypho-mycosis destruens door J. de Haan en L. J. Hoogkamer . 179 Het van pest verdachte geval te Tandjoeng-Prioek door J. de Haan

en G. W. Kiewiet de Jonge 206

Beknopt verslag van de werkzaamheden in het Laboratorium voor onderzoekingen op het gebied der Pathologische Anatomie en Bacteriologie te Weltevreden gedurende het jaar 1900, door J. de Haan 213

OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN.

Anchylostomiasis, de oorzaak van de endemische progressieve pernicieuse anaemie onder de mijnwerkers te Sawah-Loento, door C. L. van Steeden 221

Ledenlijst
I - XIII
Jaarverslag
XIV - XVI
Oorspronkelijke bijdragen
3 - 110
111 - 131
132 - 137
138 - 175
176 - 178
179 - 205
206 - 212
213 - 219
221 - 236

Bladz.

Over „Tarik Oerat Tidor," door Dr. L. Steiner

Behandeling van brandwonden met picrinezuur, door D. J. Huls-

hoff pol

Een middel om het soortelijk gewicht van koemelk kunstmatig

te verlagen, door A. Groothoff

Eene bijdrage tot het onderzoek van melk in de Militaire hospitalen,

door D. J. K. Wetselaar en H. B. C. Gieben

Huiduitslag veroorzaakt door Paederus peregrinus, Fabr., door Dr.

a. Gr. vorderman

Over klinische mikroskopie, door Dr. C. D. Ouwehand.

Iets over X-stralen en hare toepassingen, eerste gedeelte, door P.

van Vliet

A New Genus of Endoparasitic Acarians, by N. Banks .... Programma van den Cursus in Tropische Ziekten bij het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, door J. de Haan . Het Programma van den Cursus in tropische ziekten, door G. W.

Kiewiet de Jonge . .

Rhinitis spastica vasomotoria, door Dr. Ch. A. L. Zegers. Malaria-gevallen met langdurige regelmatige tusschenpoozen.

(Febbri-malariche a lunghi intervalli), door Dr. Terburgh . Alcohol een specificum tegen verbrandingen met acidum carbolicum,

door Dr. F. Preitner

De zijketentheorie, door Dr. G. Grijns

Iets over X-stralen en hare toepassingen, door P. van Vliet.

Tweede gedeelte

Lahmann's „plantaardige melk" en kanari-zaden-emulsie als toevoegsel tot de melk voor zuigelingen, door Dr. W. G. Boorsma. De schaduwzijden van het Reglement op de prostitutie in Neder-

landsch-Indië, door J. Haga

Ook iets omtrent de Verloskundige Hulp in Nederlandsch-Indië,

door Dr. A. A. Gersen

Bijdrage tot de kennis der in Nederlandsch-Indië voorkomende

vormen van malaria, door Dr. J. J. Kunst

De behandeling van malaria met methyleenblauw, door Dr. J. J.

Kunst

De diagnose „lyssa" bij honden, door Dr. J. Noordhoek Hegt . Leverabsces. Operatie in één tempo bij afwezigheid van adhaesies, door H. S. Pruts

237

247

266

270

282 285

309 334

337

340 363

384

393

394

410

510

531

539

607

692 715

727

237 - 246
247 - 265
266 - 269
270 - 281
282 - 284
285 - 308
309 - 333
334 - 336
337 - 339
Oorspronkelijke bijdragen
340 - 349
363 - 383
384 - 392
393 - 393
394 - 409
410 - 430
510 - 530
531 - 538
539 - 588
607 - 691
692 - 714
715 - 726
727 - 731

Bladz.

Laboepitten tegen taenia, door J. Louwerier 732

Febris intermittens perniciosa tetanica, door F. W. van Haeften . 734 De waarde der creoline- en der mangaantherapie, dopr Dr. I.

Groneman 873

Over het voorkomen van malaria te Magelang in verband met de vraag of Magelang mag worden beschouwd als een malariavrjje plaats, door D. J. Hulshoff Pol 887

UIT DE VERSLAGEN VAN DEN GENEESKUNDIGEN DIENST.

De boba-ziekte (framboesia tropica) in de Oeleasers, door H. M.

Neeb , 431

Korte mededeeling omtrent de behandeling van bubonen volgens

de methode van Lang, door D. J. Hulshoff Pol 451

Tiende Jaarverslag van het Pare Vaccinogène en Zesde Jaarverslag van het Instituut Pasteur te Weltevreden over 1900, door A.

H. Nijland 4(59

Uit de jaarlijksche wetenschappelijke verslagen van den Civiel

Geneeskundigen Dienst 737

Lepra-verslag over het jaar 1900, door J. B. van Deventer . . <66 Summier ziekenrapport van het Nederlandsch-Indische leger over

het jaar 1900 81

Bijdrage tot de therapie van cholera asiatica, door A. G. Sedee . 866

KRITIEKEN EN REFERATEN.

Metchnikoff. Sur 1' hémolysine humaine 350

Cheinisse. Un moyen pratique pour distinguer le sang de 1

homme d'avec celui des animaux 352

R. Koch. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Ma-

lariaexpedition 358

Ziemann. On the relation of the mosquitoes to malaria parasites

in Camaroon 356

Ziemann. Malaria and mosquitoes on the west coast of Africa . 357

Ziemann. Some remarks concerning black water fever 359

On Kakke. (Beri-Beri) by Baron T. Saneyoshi — Chef van den

Geneeskundigen dienst bij de K. Japansche marine. . . • 359

732 - 733
734 - 736
873 - 886
887 - 918
Verslagen der Afdeelingsvergaderingen
431 - 450
Verslagen en Berichten
451 - 467
Verslagen der Afdeelingsvergaderingen
469 - 509
Verslagen en Berichten
737 - 739
Verslagen der Afdeelingsvergaderingen
767 - 814
815 - 865
Oorspronkelijke bijdragen
866 - 872
Referaten
350 - 351
352 - 353
353 - 356
356 - 357
357 - 359
359 - 359
359 - 361

Bladz.

Karl daübler. Grundzüge der Tropenhygiene. Berlijn, Otto

Enslin. 1900 58»

Albert Plehn. Weiteres über Malaria. Immunitat und Lateuzperiode

Jena. 1901 596

Reinhold Ruge. Einftihrung in das Studium der Malariakrankhei-

ten mit besonderer Berücksichtigung der Technik. Jena 1901. 596 A. van der Scheer. Malaria en muskieten. Geneeskundige bladen

8e Reeks No. 5. 1901 599

W. J. van Gorkom. Over malaria en muskieten. Malang. A. J.

Jahn 1901 602

Dr. J. Graanboom. Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van

den zuigeling. Amsterdam, van Rossem 604

Dr. K. E. Ranke, üeber die Einwirkung des Tropenklimas aufdie

Ernahrung des Menschen. — Berlin; August Hirscbwald 1900. 740 Dr. Fritz Kerschbaümer. Malaria, ihr Wesen, ihre Enstehung und

ihre Verhütung. Wien und Leipzig 1901 746

Het tuberculose-congres te Londen 748

Ergebnisse der neueren Sporozoenforschung von Dr. M. Lühe. . .764

589 - 596
596 - 596
596 - 599
599 - 602
602 - 604
604 - 605
740 - 746
746 - 748
748 - 764
764 - 765
Verslagen en Berichten
606 - 606